S-PFI 3M4

Rating :
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 มีนาคม 2557
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยุติการจัดตั้งโครงการ หากหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.7 “ การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน”
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.7350
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -
ราคาขาย (บาท) :9.7351
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.7350
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,784,330,304.12
ข้อมูล ณ 22/3/2560

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 500,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 500,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 11.59 - - - 18.50 - - - -0.74 - - -
Standard Deviation 0.04 - - - 0.06 - - - 6.19 - - -
Information Ratio - - - - - - - - - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่ สนง กลต กำหนดให้ลงทุนได้

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด
ที่ตั้ง :
 ชั้น 8 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2624-6333 โทรสาร 0-2624-6330
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
-
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
-

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
500,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
500,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี) ได้ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในระหว่างวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละรอบ โดยให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในรอบนั้นๆ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของรอบนั้น  ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายหลังวันและเวลาที่เปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้าในแต่ละรอบดังกล่าว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการเข้ามาใหม่ในช่วงวันเปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้าในรอบถัดไป  (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายของบริษัทจัดการให้ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน (4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (5) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (6) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” หรือข้อ 11 “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” แล้วแต่กรณี ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน  7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจัดส่งเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (2) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์รับชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร บริษัทจัดการจะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 9 “การชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”  7.4.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : บริษัทจัดการจะรับเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นรอบๆ  7.4.4 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  7.4.5 การขายคืนหน่วยลงทุน :  7.4.6 รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม : ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในวันเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละรอบและเวลาที่ทำการรับซื้อคืน  
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุก 3 เดือน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;