SCBSFF

Rating :
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 กุมภาพันธ์ 2540
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 20.4330
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0003%
ราคาขาย (บาท) :20.4331
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 20.4330
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 93,280,114,309.43
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถต่อรองอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งหรือการกำหนดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแต่ละราย โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณานำค่าธรรมเนียมดังกล่าวบางส่วนหรือทั้งหมดเข้าเป็นรายได้ของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงแรก ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และเรียกเก็บจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -7.59 -7.01 -5.76 -4.51 -19.30 -9.74 -8.53 -5.36 -12.82 -10.62 -9.67 -5.49 24.06 20.91 19.56
Standard Deviation 0.07 0.09 0.11 0.29 0.02 0.13 0.16 0.25 0.03 0.10 0.16 0.20 0.03 0.04 0.07
Information Ratio -7.71 -7.15 -5.88 -4.61 -19.50 -9.88 -8.68 -5.46 -12.94 -10.74 -9.82 -5.58 -3.33 -1.04 -1.28
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากทั้งตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากเพื่อการลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้นั้นจะเน้นลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารพาณิชย์ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากทั้งตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากระยะสั้นเพื่อสภาพคล่อง และตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากเพื่อการลงทุน โดยการลงทุนในตราสารแห่งหนี้นั้นจะเน้นลงทุนในตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนรับรอง รับอาวัล หรือสลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ย และหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกองทุนรวมอาจมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน และเพื่อการลงทุน และจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2 ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสา
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท์ 0-2296-4763-90หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
(1) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก 4 วันทำการ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการนั้น (ข) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้องโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนครั้งละไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด นำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว (ง) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (จ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (ฉ) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 (ช) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (ซ) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น (ฌ) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9 (2) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรหัสในการติดต่อกับระบบธนาคารทางโทรศัพท์แล้ว อาจเลือกสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ (ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีเงินฝากอยู่ เพื่อขอใช้บริการโดยกรอก "คำขอใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์" ของธนาคารเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับเข้าใช้ระบบธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถใช้บริการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ทันที เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์เป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กับธนาคารจะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด (ค) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมีรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับเข้าใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์อยู่แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกคำขอใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ใหม่ (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการ ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกรหัสบริการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นใช้รหัสหมายเลข 931 (ฉ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยที่มีมูลค่าขั้นต่ำครั้งละไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว (ช) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นั้น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (ซ) นายทะเบียนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนและเป็นบัญชีหลักในการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อ 10 (ฌ) บริษัทจัดการจะถือว่าหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่กับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ (ญ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการพิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาด และแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ฎ) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป (ฏ) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9 (3) วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ (ข) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตเป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แล้วนอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด (ค) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ ตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาดังกล่าวของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (จ) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าขั้นต่ำครั้งละไม่ต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการและการขายคืนดังกล่าว เป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่าที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว (ฉ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นั้น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (ช) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่น ตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 10 (ซ) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้ (ฌ) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ญ) การลดหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป (ฎ) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9 อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;