T-EUChallenge2P

Rating :
กองทุนเปิดธนชาตยุโรปชาเลนจ์ 2P
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 16 กรกฎาคม 2558
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / 1.กองทุนจะเลิกกองทุน หากภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมี มูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.81 บาท ขึ้นไป ณ วันทำการใด (โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันครบกำหนดระยะเวลา1 ปี ดังกล่าว ถึงผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุน) 2. เมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 กองทุนจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยเริ่มในวันทำการแรกหลังครบ 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบ และยินยอมให้ดำเนินการทั้งหมดข้างต้นแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดให้บริการซื้อขายบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.81 บาท ขึ้นไป ณ วันทำการใด กองทุนจะดำเนินการเลิกกองทุน เพื่อคืนเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังถือหน่วยลงทุนอยู่ ณ วันนั้น ตามข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของนายทะเบียนและตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 10.81 บาท ที่เป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ้นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที่กองทุนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.8808
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.1920%
ราคาขาย (บาท) :9.9866
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.8808
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 43,272,723.33
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปีของมูลค่าที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมดของกองทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้โดยยังไม่ได้หักรายการต่อไปนี้ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ที่ยังไม่ได้มีการคำนวณและ/หรือยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นหนี้สินจนถึงวันที่คำนวณ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - - -0.98 - - - 1.98 - - - 1.43 - -
Standard Deviation - - - - 11.15 - - - 7.41 - - - 8.28 - -
Information Ratio - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว(Master Fund) คือ กองทุน iShares STOXX Europe 600 (DE) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfund.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4763-90 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่น ๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / อื่นๆ
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : กรณีปกติ เมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนยังไม่ถึงระดับตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน กองทุนจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ตามรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ดังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับ “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันในเวลาทำการ และสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ในวันและเวลาทำการที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ที่คำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืน หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับหลังระยะเวลาการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการต่อไปนี้ 7.4.1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ลายมือชื่อในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวม และ/หรือแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นหลักฐานในการแสดงตนเพื่อการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อใช้ในการตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงมติเมื่อตรวจนับมติสำหรับการขอมติใด ๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุน (2) ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร จะต้องส่งสำเนาเอกสารแสดงตนที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารด้วย ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ 7.4.1.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับ จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคตให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะส่วนต้นฉบับสำหรับการนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเก็บสำเนาฉบับสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ ที่ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต และผู้สั่งซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องแนบเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจกระทำการและหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีรายละเอียดและเอกสารดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทางไปรษณีย์ในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงดังกล่าวทางไปรษณีย์ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วย ลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณหักด้วยค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดไว้ (ถ้ามี) และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น ตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดต่อไป 7.4.1.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 7.4.1.3.1วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนเริ่มให้บริการ และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ 7.4.1.3.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ website:http://www.thanachartfund.com 7.4.1.3.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยเงื่อนไขที่บริษัทจัดการจะกำหนดขึ้นนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจาก วิธีการขายหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนใช้บริการ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่จ่ายจริง 7.4.1.4 เงื่อนไขอื่นๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1) ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหรือสับเปลี่ยนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดย บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวตามที่ได้รับการผ่อนผัน (ข) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” (ค) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” (4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยัน/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ 15 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” (5) ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด (6) ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า (7) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันข้อมูล และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ (8) กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ 7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้ (1.1) ในระหว่าง 1 ปีแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด แต่จะไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้เมื่อบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จำนวนเงินจะไม่ต่ำกว่า 0.35 บาทต่อหน่วยลงทุน หรือ 3.5% ของมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย โดยจำนวนเงินในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว เป็นจำนวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ และ/หรือกำไรจากเงินลงทุนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน” หลังกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)  ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) หรือในกรณีที่จำนวนเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1,000 บาท หรือในกรณีที่กองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนน้อยกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในกรณีต่อไปนี้ - จะไม่นำมาบังคับใช้สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้อ (1.2) และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามข้อ (1.1) พร้อมกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามข้อ (1.2) - จะไม่นำมาบังคับใช้ เมื่อกองทุนนี้เปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดแบบไม่กำหนดอายุกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวข้างต้น จากผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นเมื่อถึงตามเป้าหมายที่กำหนด (1.2) เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.81 บาท ขึ้นไป ณ วันทำการใดบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ (1.2.1) เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนในข้อ (1.2) บริษัทจัดการจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (1.2.2) เงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนในข้อ (1.2) เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุน อาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย และกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน และการปรับตัวขึ้นลงของราคา หรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ในขณะที่กองทุนจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือมีราคาเปลี่ยนแปลงลดลง จากความผันผวนของปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องของหลักทรัพย์ เช่น ฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  โดยบริษัทจัดการจะใช้รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อพักการโอนหน่วยลงทุนสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวตามที่นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) และถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และถือว่าไม่ปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น ได้แก่ กรณีบริษัทจัดการประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางจากกองทุน T-MONEY เป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือบริษัทจัดการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือโอนเงินเข้าบัญชี หรือชำระเงินตามวิธีการที่บริษัทจัดการอนุญาตให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (2) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวได้ (เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” (ข) บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง แต่ไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทจัดการและหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund Book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ตามรายละเอียดในข้อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน เงื่อนไขอื่น ๆ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพิ่มเติม ตามกำหนดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่นๆ ให้ผู้สนใจลงทุนทราบ 7 วันก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะติดประกาศดังกล่าว ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / อื่นๆ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;