T-GlobalValue

Rating :
กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล แวยู ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 27 เมษายน 2550
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 7.5306
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.1389%
ราคาขาย (บาท) :7.6113
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 7.5306
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 77,656,602.04
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน   อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน” ไว้ในหนังสือ ชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี (ก) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า1 ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.140 ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (ข) ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.070 ของมูลค่าหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.38 0.76 0.34 - -0.54 0.03 0.39 - 4.32 0.36 0.66 -0.11 0.98 0.32 0.68
Standard Deviation 9.61 7.85 13.54 - 10.36 9.59 9.94 - 3.04 9.08 8.31 17.83 14.50 12.78 11.00
Information Ratio -2.33 -1.78 -1.22 - -1.63 -1.64 -1.24 - -0.46 -1.33 -1.64 -0.74 N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศนั้นเน้นการลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน ยกเว้นสหรัฐอเมริกาทั้งนี้ ในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ AllianceBernstein International Value Fund (กองทุน ABIYX) ภายใต้การจัดการของ AllianceBernstein

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 5-7 อาคาร เอ็มบีเค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398 Website:http://www.thanachartfund.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด ชั้น 5-7 อาคารเอ็ม บี เค ไลฟ์ เลขที่ 231 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 โทรสาร 0-2126-8398
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2544 3935-7 โทรสาร 0 2256 2401-4 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลป

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน      :           กรณีปกติ 7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1)        ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  โดยต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน และสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือทางโทรสารของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น (2)        ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน   หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร จะต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ หรือเอกสารสำคัญแสดงถึงการทำนิติกรรมในนามของนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี) ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับหรือกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารด้วย หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ยกเว้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสาร 7.4.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 7.4.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 7.4.3.1           วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ 7.4.3.2           วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ อนึ่ง บริษัทจัดการได้ประกาศ เพื่อแจ้งการเปิดบริการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ของบริษัทจัดการ website:http://www.thanachartfund.com 7.4.3.3 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการและกำหนดเวลาในการใช้บริการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ใช้บริการตามที่จ่ายจริง 7.4.4 เงื่อนไขอื่นๆในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (1)        ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนใน “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (2)        ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่น “คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” ไว้ทางโทรศัพท์หรือสามารถติดต่อได้ที่บริษัทจัดการโดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน (3)        บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ โดย บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะทำการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือโดยนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นผู้มอบให้ หรือดำเนินการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก)        บริษัทจัดการขอผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.             ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผัน หรือภายในเวลาที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้ในคำสั่งผ่อนผัน (ข)       บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” (ค)       บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” (4)        การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะทำในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนพร้อมใบยืนยัน/ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ดำเนินการได้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการคำนวณมูลค่าและราคาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. (5)        ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์จะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด (6)        ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า (7)        กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากข้อมูลไม่สมบูรณ์ และหรือไม่ชัดเจน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยืนยันข้อมูล และบริษัทจัดการไม่สามารถให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแก้ไขหรือยืนยันข้อมูลได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ (8)        กรณีผู้ขายคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนและเอกสารประกอบทางโทรสาร หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามคำสั่งขายคืนทางโทรสารของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้มอบหมายและให้ความเห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสาร ทั้งนี้ ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ (9)        ในกรณีที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุน ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย  หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)ที่ปรากฏในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่บันทึก  โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/ หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อการรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการจะเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ รายละเอียดดังนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถแสดงความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน (ส่วนกำไร) และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ  หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ (1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ที่มีความประสงค์ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อขอรับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องตกลงมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกหรืออย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นอย่างอื่น (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป  โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศล่วงหน้า 15 วัน ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ สามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งถัดไป ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในหัวข้อ “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ  ”การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” (3) บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน ในกรณีที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฎในบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวนน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ (ถ้ามี) (4) เมื่อบริษัทจัดการได้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในมูลค่าเท่ากับส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน และหรือจำนวนเงินตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุ หรือตามกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการอนุญาตในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว นายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว และบริษัทจัดการจะชำระเงินที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว เป็นเงินบาทให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุน หรือโดยนำเข้าฝากในบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยให้ตัวแทนเป็นผู้มอบให้ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังกล่าว   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงิน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และติดประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันเปลี่ยนแปลง ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;