TFPRMF

Rating :
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 3 ตุลาคม 2545
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 68.9355
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0307%
ราคาขาย (บาท) :68.9356
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 68.9355
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,334,786,582.20
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน  
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)  - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD ในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี  - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A เมื่อบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเฉพาะในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้นทางกับกองทุนรวมปลายทางใดในจำนวน 4 ครั้งแรกของแต่ละรอบปีปฏิทิน - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD เมื่อบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่คิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวเฉพาะในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้นทางกับกองทุนรวมปลายทางใดในจำนวน 4 ครั้งแรกของแต่ละรอบปีปฏิทิน
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน A ในอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน A ที่คำนวณได้เป็นรายวัน ซึ่งบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 1.1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่จ่ายจริง 1.2) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์ ค่าแปลหนังสือชี้ชวนและค่าประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทางหนังสือพิมพ์ 1.3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์และค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวมตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวมและค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆอันเนื่องเกี่ยวกับกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้อ 1.1) และ 1.2) บริษัทจัดการจะรับภาระค่าใช้จ่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป กองทุนรวมจะเป็นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากชนิดหน่วยลงทุน PVD ในอัตราร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของชนิดหน่วยลงทุน PVD ที่คำนวณได้เป็นรายวัน
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.14 0.25 0.55 0.48
Standard Deviation 10.55 16.31 17.36 22.18
Information Ratio -0.89 0.11 0.52 0.55
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ จะกระจายการลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างกองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ จะกระจายการลงทุนในพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารแห่งหนี้อื่นๆ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงทุนของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ที่ตั้ง :
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 , โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ทิสโก้ จำกัด, บลจ. อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร 10500โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษกแขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10900โทรศัพท์ 0-2544-3842-3

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / หักบัญชี / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1) ยกเว้นกรณีตามข้อ 10  ข้อ 11 และข้อ 12 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.00 น. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก 2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา) จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน 3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่องอื่นๆ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 5) ยกเว้น กรณีตามข้อ 10  ข้อ 11 และข้อ 12 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมโดยระบุว่าจะนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นและจัดส่งให้บริษัทจัดการผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนั้นภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัท จัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยต้องเป็นไปรษณีย์ ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่รับจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มให้บริการและรายละเอียดของการให้บริการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเริ่มให้บริการดังกล่าว และจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบที่สำนักงานบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) รวมทั้งแจ้งขั้นตอนและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นๆ ไว้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ผู้ถือหน่วยที่ 1. อายุครบ 55 ปีและถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือ 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งทุพพลภาพ ที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนและกำหนดเวลาที่ผู้ถือหน่วยประสงค์ได้ ต้องยื่นคำขอใช้บริการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ฉ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย 1. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 2. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน A ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุน PVD รายละเอียดตาม ข้อ 20.11 ข้อกำหนดอื่นๆ เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ Prompt-Pay เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;