TISCOEDF

Rating :
กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 21 มีนาคม 2537
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 1.2307
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0001%
ราคาขาย (บาท) :1.2431
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 1.2307
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 111,879,215.61
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)ในอัตราสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขาย ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนแบบยืดหยุ่น (Flexible Front-end Fee) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณเป็นราคาขาย โดยผู้ลงทุนสามารถต่อรองได้และบริษัทจัดการจะปิดประกาศเรื่องดังกล่าวในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เริ่มคิดค่าธรรมเนียมลักษณะดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่คำนวณได้เป็นรายวัน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.57 0.12 0.46 0.42 0.74 -0.04 0.47 0.44 2.08 0.04 0.28 0.39 0.03 -0.10 0.00
Standard Deviation 11.34 16.42 17.39 22.48 11.08 11.68 15.13 22.23 7.72 13.91 16.31 21.09 17.29 16.17 17.70
Information Ratio -1.14 0.08 0.31 0.77 0.24 0.10 0.46 0.77 -0.42 -1.22 -0.91 0.71 -0.97 -0.94 -0.84
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายการลงทุนอันมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผลและกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงบริษัทจัดการมีนโยบายการลงทุนอันมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปของเงินปันผลและกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และหรือ เงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ที่ตั้ง :
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธพ.

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เปลี่ยนประเภทกองทุนของกองทุนรวมไทยออร์คิด 4 จากเดิมซึ่งเป็นประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนสิ้นอายุโครงการ (กองทุนปิด) เป็นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนเปิด) บริษัทจัดการจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมไทยออร์คิด 4 ให้ทราบเรื่องการเปลี่ยนประเภทโครงการของกองทุนปิดพร้อมสรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล (เดิมชื่อ “กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2”) และข้อเปรียบเทียบระหว่างกองทุนรวมไทยออร์คิด 4 กับ กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล (เดิมชื่อ “กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2”) ในประเด็นที่แตกต่างกันอย่างน้อย 20 วันก่อนวันครบกำหนดการแสดงความประสงค์ถึงบริษัทจัดการในวันที่ 20 มีนาคม 2542 ซึ่งเป็นวันครบอายุกองทุนปิดเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะถือหน่วยลงทุนต่อไปในกองทุนเปิดหรือจะขายคืนหน่วยลงทุน โดยส่งเอกสารลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มีนาคม 2542 ซึ่งเป็นวันครบอายุกองทุนปิด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ลงทะเบียนเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีความประสงค์ที่จะถือหน่วยลงทุนต่อไปหากบริษัทจัดการไม่ได้รับจดหมายแจ้งความประสงค์จากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับจดหมายดังกล่าวหลังจากวันที่ 26 มีนาคม 2542 เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนปิด พร้อมส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนกองทุนปิดมายังบริษัทภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการจะถือมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการที่สองล่วงหน้าก่อนวันยื่นคำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (วันที่กำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปิด) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่แจ้งความประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนปิด หลังจากนั้นบริษัทจัดการจะจัดส่งเช็คชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบอายุกองทุนปิด ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1) ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 – 15.00 น. ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใน 45 วันนับจากวันถัดจากวันครบอายุกองทุนปิด 2) ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุน (สำหรับบุคคลธรรมดา) จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน 3) หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืน หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน หรือในกรณีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่องอื่นๆ ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับหลักฐานการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุน 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยโดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำสุดหรือสูงสุด และหากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ภายในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น 6) ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยการนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการ กองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 7) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 8) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ  ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 9) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์โดยต้องเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่รับจาก เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นและจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังเวลา 15.00 น. ของวันที่ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี) บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย 1. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 2. บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 9) ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;