TISCOUS

Rating :
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 18 สิงหาคม 2552
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที่ 1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ 2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น 3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 25.0186
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.4571%
ราคาขาย (บาท) :25.2689
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 25.0186
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 2,531,311,032.92
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเวปไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ไม่เกินอัตราร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมที่เกิดขึ้นภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 0.00 1.08 1.04 - 0.19 0.64 1.00 - 3.98 0.76 1.21 - 3.20 1.02 1.33
Standard Deviation 11.18 10.04 10.81 - 10.11 11.11 10.15 - 4.36 10.16 9.72 - 6.83 11.99 11.89
Information Ratio -2.41 -1.62 -1.43 - 0.30 -0.98 -0.90 - 1.11 -0.36 -0.60 - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust, Series 1 (Exchange Traded Fund) และจัดตั้งและจัดการโดย State Street Global Advisors โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Trust, Series 1 (Exchange Traded Fund) และจัดตั้งและจัดการโดย State Street Global Advisors โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ที่ตั้ง :
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ทิสโก้ จำกัด, บลจ. อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธ. เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2544-3935-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
100.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;