TMBCB

Rating :
กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 15 กันยายน 2542
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 16.9293
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0003%
ราคาขาย (บาท) :16.9294
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 16.9293
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 215,831,552.58
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio 1.96 0.64 -0.18 -0.34 -2.12 0.38 0.20 -0.30 0.26 -0.17 0.15 -0.18 6.21 8.12 8.95
Standard Deviation 0.16 0.27 0.32 0.65 0.17 0.24 0.32 0.64 0.20 0.20 0.26 0.62 0.31 0.20 0.23
Information Ratio -3.16 -2.33 -1.22 -1.11 -0.90 -1.97 -1.84 -1.16 -2.39 -1.76 -1.91 -1.09 -2.71 -0.70 -0.98
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

"เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน และ/หรือตราสารตลาดเงินโดยจะเลือกลงทุนในตราสารที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ"เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน และ/หรือตราสารตลาดเงินโดยจะเลือกลงทุนในตราสารที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และอาจลงทุนในเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกัน โดยสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในตราสารและอายุคงเหลือของตราสารดังกล่าวตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ"

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
อื่นๆโปรดระบุ : (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึง เวลา 15.30 น. (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท(www.tmbam.com) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อ ขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขาย หน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดย ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ทหารไทย จำกัด, บลจ. ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500โทรศัพท์ : 0-2838-1800โทรสาร :
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
-

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืน พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สั่งขายคืน และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป7.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com)) หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยขายเป็นจำนวนเงินไม่รวมหน่วยสตางค์ หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) หรือครั้งละไม่เกิน 5,000,000 หน่วย (ห้าล้านหน่วย ) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และบริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยจะเปิดให้บริการตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ โดยขาย เป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือครั้งละไม่เกิน 10,000,000 หน่วย(สิบล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ7.4.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกันสามารถกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการคำสั่งซื้อคืนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น หากในอนาคตบริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งรับซื้อคืน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งรับซื้อคืน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิกในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของนายทะเบียน7.4.4) การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบัญชีร่วมผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการจะต้องมีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล และจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเวลาทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800 กด 3 โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้งหากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;