TMBGDF

Rating :
กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 8 สิงหาคม 2554
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.5981
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0050%
ราคาขาย (บาท) :9.6942
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.5885
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 130,269,669.29
ข้อมูล ณ 6/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี โดย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง โดย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยบริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนระหว่างค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเรียกเก็บเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง ไม่มี อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดต่อไป โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าว
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักในต่างประเทศ (Master Fund) จ่ายคืนในรูปแบบใดๆ ให้แก่กองทุนนี้ (ถ้ามี)
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -1.45 0.12 - - -0.48 -0.34 0.09 - 0.28 -0.54 -0.11 - 1.87 -0.13 0.09
Standard Deviation 4.99 5.10 - - 6.82 5.81 7.00 - 2.35 5.39 5.17 - 1.84 6.66 6.37
Information Ratio - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Templeton Global Bond Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศกองทุนเน้นลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Templeton Global Bond Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นหรือการหาดอกผลอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 Website: www.tmbam.com E-mail: marketing@tmbam.com
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ทหารไทย จำกัด, บลจ. ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2299-1111 และสาขาของธนาคารทหารไทย จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
10,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลาทำการธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สั่งขายคืน และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป 7.4.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com)หรือช่องทางอื่นใดที่สามารถให้บริการเพิ่มเติมได้ ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR)ของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2838-1800  กด 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ  โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงินไม่รวมหน่วยสตางค์ หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 5,000,000 หน่วย(ห้าล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ 2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารทหารไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และบริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยจะเปิดให้บริการตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ โดยขาย เป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ 3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือครั้งละไม่เกิน 10,000,000 หน่วย(สิบล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbam.com และในวารสารรายไตรมาสของบริษัทจัดการ 7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกันสามารถกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbam.com) หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ คำสั่งซื้อคืนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งรับซื้อคืน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิก ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของนายทะเบียน 7.4.4 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา และไม่เป็นบัญชีร่วม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเวลาทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง  หากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;