TMBGOLDS

Rating :
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 7 กุมภาพันธ์ 2554
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.5515
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0604%
ราคาขาย (บาท) :9.5612
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.5419
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 1,913,624,176.89
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ  
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.96 -0.78 - - 0.58 -0.19 -0.49 - -0.30 0.05 -0.46 - 1.01 0.01 -0.34
Standard Deviation 14.17 17.03 - - 17.85 14.94 16.44 - 10.48 14.13 15.78 - 10.42 12.81 15.19
Information Ratio - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

"กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุดกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ(Passive"กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำให้มากที่สุดกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ(Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (เป็นกองทุนที่ลงทุนในทองคำแท่ง Gold Bullion) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป หรือใน www.tmbameastspring.comหรือ ปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน www.tmbameastspring.com หรือ ปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอื่นใด อื่นๆ โปรดระบุ : (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 14.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือ ตามที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการทางโทรศัพท์ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 14.30 น. และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัท (www.tmbameastspring.com) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารทหารไทยตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ทหารไทย จำกัด, บลจ. ชั้น 32 อาคารอับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2636-1800 โทรสาร 0-2636-1820
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
-

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
2,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
1.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนที่ระบุไว้ในข้อ 7.5ในการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน และยื่นพร้อมกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป7.4.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการซื้อขายระหว่างเวลาทำการธนาคาร ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะเริ่มเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรกผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน พร้อมกับแสดงสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนที่สั่งขายคืน และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการบันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในระบบของนายทะเบียนหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้นบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังกล่าวจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป7.4.2. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผ่านบริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการ หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทย หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com)ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์สั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ตามประเภทบริการดังนี้คือ1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติของบริษัทจัดการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2636-1800 กด 2 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติหรือที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายกองทุนทางโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงินไม่รวมหน่วยสตางค์ หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 5,000,000 หน่วย(ห้าล้านหน่วย) แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbameastspring.com  2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารทหารไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่แสดงรายการบนหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ และบริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารทหารไทยจะเปิดให้บริการตามเวลาที่เครื่องเปิดให้บริการ โดยขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือครั้งละไม่เกิน 1,000,000 หน่วย แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbameastspring.com

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการตามที่ได้แสดงไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทำการยืนยันความถูกต้องเพื่อให้รายการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยบริการขายหน่วยลงทุนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) โดยสามารถขายเป็นจำนวนเงิน หรือเป็นจำนวนหน่วยลงทุน ได้ครั้งละไม่เกิน 99,999,999.99 บาท (เก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจุดเก้าสิบเก้าสตางค์) หรือครั้งละไม่เกิน 10,000,000 หน่วย(สิบล้านหน่วย)แล้วแต่กรณี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน หรือมูลค่าอื่นๆที่บริษัทจัดการจะแจ้งในอนาคต ซึ่งจะประกาศใน www.tmbameastspring.com7.4.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายคืนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)ในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกันสามารถกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.tmbameastspring.com) หรือที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการคำสั่งซื้อคืนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิก จะมีผลภายหลังจากที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยเท่านั้น ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถรับคำสั่งรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวได้โดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจใช้เวลาในการรวบรวมคำสั่งรับซื้อคืน หรือคำขอยกเลิกดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำขอทำรายการคำสั่งรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือวันที่ยื่นคำขอยกเลิกในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของงวดใด มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกไว้ในระบบข้อมูลของนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลของนายทะเบียน7.4.4 การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคล ไม่เป็นบัญชีร่วม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการ ตามเวลาทำการของบริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1725 กด 3 โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้งหากผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเอกสารเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งเอกสารการยืนยันการทำรายการผ่านเครื่องโทรสารได้


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
1.00 หน่วย
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
; ;