TOIL9

Rating :
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 26 พฤศจิกายน 2558
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / 1) บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการ จะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ทั้งหมดหรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปจนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมด และได้รับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศครบถ้วนแล้ว  2) บริษัทจัดการอาจพิจารณาให้โครงการสิ้นสุดลงหรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยไม่ต้องขอมติความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีที่ (1) มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำไปลงทุนในต่างประเทศ (2) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ เป็นต้น (3) กรณีอื่นใดที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 9.3538
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : -0.0493%
ราคาขาย (บาท) :9.4474
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 9.3538
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 69,496,544.41
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) ต่อไป
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน มี ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนในกรณีหากเลิกกองทุนเพราะหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินอัตราร้อยละ 2.675 ต่อปีของของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการได้รวมค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายกองทุนรวม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวมแล้ว
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 5,000.00 บาท

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - - 0.14 - - - 0.51 - -
Standard Deviation - - - - 19.58 - - - 23.90 - -
Information Ratio - - - - - - - - N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่ 2016-09-24

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
ที่ตั้ง :
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7777 โทรสาร 0-2633-7300 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2544-3935-7 หรือผู้ดูแลรายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
5,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
5,000.00 บาท
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ไปรษณีย์ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ : 7.4.1.1 จำนวนและกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ทั้งหมดหรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปจนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมด และได้รับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศครบถ้วนแล้ว จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขไนการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 12 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการแรกที่สามารถกระทำได้ 7.4.1.2 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนและวันที่กำหนดไว้ในข้อ 7.4.1.1 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใดและผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่โต้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามข้อ 7.4.1.1 โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทําการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นราคาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว (3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ในวันทำการถัดจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนรวมตลาดเงินอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ที่มิใช่ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจำนวนนั้น (5) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #9 เพื่อยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น ตามเงื่อนไขและกำหนดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น 7.4.2 กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สิน เป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติครั้งแรกในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 8 เดือน เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ยกเว้นกรณีตามข้อ 10 “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” ข้อ 11 “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” หรือ ข้อ 12 “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ/หรือกรณีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ กำหนดเห็นชอบ สั่งการ และ/หรือผ่อนผันเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ ก. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ หากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งขายคืนภายหลังจากวันหรือเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะถือเป็นคำสั่งขายคืนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนวันหรือยกเลิกการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบต่อไป 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะไม่จำกัดมูลค่าสูงสุดและต่ำสุดในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละวัน 3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน และหากคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏในบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามที่ปรากฏ อยู่ภายในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือระบุจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการของแต่ละช่องทางในการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน 5) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ และจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน โดยไม่ให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวมหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการจะออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ 14 ในส่วนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน 8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถติดต่อกับสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือบริษัทจัดการเพื่อการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกที่จะส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการจะกำหนด และส่งมายังบริษัทจัดการตามที่อยู่ข้างล่างนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 48/16-17 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะบันทึกเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นเวลาที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ไปรษณีย์ โดยบริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับภายในวันและเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ เป็นวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น และจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญจะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ค. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ ง. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ (ถ้ามี)  บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย 1) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ผ่านผู้แนะนำการลงทุนได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 2) บริการขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ โดยให้ถือว่าคำสั่งขายคืนทางโทรศัพท์นั้นใช้แทนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการในการขอใช้บริการดังกล่าว และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอันเกี่ยวกับวิธีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในรายละเอียดโครงการกองทุนข้อ 7.4 ก. 3) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติได้ในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่ได้เปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์แบบอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันถัดจากวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  จ. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ช่องทาง ATM หรือช่องทาง ETM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เป็นต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นเกี่ยวกับวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ยึดตามรายละเอียดที่กำหนดในข้อ 7.4 ก. 2) ถึง 8) ในส่วนรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ ก่อนที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ฉ.การหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1) วันทำการซื้อขายตามที่ระบุในข้อ ก. เป็นวันหยุดทำการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม 2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าการรับคำสั่งขายคืนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อกองทุนรวมหรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศการหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หรือวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอนาคต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ทุกวันทำการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
100.00 หน่วย
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;