UOBSHC

Rating :
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนเปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 9 กันยายน 2557
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / เว้นแต่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดในเรื่องการคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน (2) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดลดลงในวันทำการใดจนทำให้ไม่สามารถลงทุน และ/หรือบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือปัจจัยอื่นใดเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 12.5463
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : +0.0528%
ราคาขาย (บาท) :12.7346
ราคารับซื้อคืน (บาท) : 12.5463
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) : 2,458,257,569.08
ข้อมูล ณ 7/2/2561

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย มี อัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มี ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน มี กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ที่หน้าสำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และจะจัดให้มีข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ อัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน โดยจะคำนวณค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นรายวัน และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากบัญชีกองทุนรวมภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio - - - - -0.42 - - - 1.44 0.38 - -
Standard Deviation - - - - 21.82 - - - 9.85 15.79 - -
Information Ratio - - - - -0.07 - - - 0.54 0.06 - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

ลงทุนในกองทุนหลัก United Global Healthcare Fund ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักมีนโยบายเน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทในกลุ่ม Health Care

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง :
ชั้น 23A-25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 23A-25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2786-2000 โทรสาร 0-2786-2370-74 หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาต
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ) ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรส

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่น ๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
1,000.00 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ - บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยรายละเอียดจะระบุใน ข้อ 7.6 รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งขายคืนและขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืน จะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทจัดการกำหนด มายังบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกระบุรายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน หรือจะระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืน ตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 2.8 หรือ 2.9 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนในใบคำสั่งขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งคำนวณจากจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ขายคืนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น (3) บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะดำเนินการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 และข้อ 12 (4) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามข้อ 11 โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (5) บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 (6) นายทะเบียนจะทำการตรวจสอบรายการทั้งหมดกับสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และหากถูกต้องก็จะยกเลิกหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนพร้อมทั้งออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และส่งให้ผู้ขายคืนแต่ละรายภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นความจำนงในการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการ - INTERNET บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว - การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าการนำเสนอวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการแก้ไขโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และประกาศในเว็บไชต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้า 7.4.2 การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการหรือมอบหมายให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ชำระเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น e-wallet หรือ prompt pay เป็นต้นหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ (2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ/ขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น (3) บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ เช่น บัญชีเงินฝากเป็นบัญชีนอกเขตเรียกเก็บเช็คกรุงเทพ และธนาคารปลายทางไม่รับการฝากเช็คเข้าบัญชี หรือ บัญชีของผู้ถือหน่วยถูกระงับการให้บริการ หรือกรณีอื่น ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการจัดส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์หรือนำส่งโดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
อื่น ๆ โปรดระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการ / Internet / อื่นๆ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน
; ;