WHAPF

Rating :
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ความเสี่ยง : ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
ประเภทกองทุน : กองทุนปิด
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่มีข้อมูล
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 13 ธันวาคม 2553
อายุโครงการ :
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) : 0
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่วยลงทุน(%) : 0
ราคาขาย (บาท) :
ราคารับซื้อคืน (บาท) :
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) :
ข้อมูล ณ

ค่าธรรมเนียมและการจัดการ

ค่าธรรมเนียม อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่มีข้อมูล
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มีข้อมูล
ค่าใช้จ่าย อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการจัดการ -
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
รายละเอียดการซื้อ จำนวนหน่วย/บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป ไม่มีข้อมูล

อัตราส่วนการวัดความเสี่ยง

ดัชนีวัดความผันผวน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี
Sharp Ratio -0.88 -0.15 - - -1.14 -0.65 -0.13 - 0.34 -0.65 -0.13 -
Standard Deviation 3.10 3.82 - - 2.71 3.84 3.78 - 3.84 3.84 3.78 -
Information Ratio - - - - - - - - - - - -
ข้อมูล ณ วันที่ 2015-09-09

ดัชนีชี้วัด(Beachmark)ของกองทุนรวมนี้

ดัชนีชี้วัดที่ควรใช้เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานของกองทุนนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจา 3 เดือนเฉลี่ยของ 3 ธนาคารใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการลงทุน

-

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

บริษัทจัดการ :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่ตั้ง :
ผู้สอบบัญชีกองทุน :
-
นายทะเบียนกองทุน :
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.

การซื้อขายหน่วยลงทุน

ประเภทการขาย :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อถัดไป :
ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :
ไม่ระบุ
ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :
ไม่ระบุ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน :
ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ :
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ :
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
ไม่มีข้อมูล
; ;