หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

ค้นหากองทุนรวม (Scan Mutual Fund)

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหากองทุนรวม

กองทุนรวม
เปิด ปิด ETFS
บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุน
ประเภทกองทุนรวม
ความเสี่ยง
การจ่ายปันผล
จ่าย ไม่จ่าย ไม่ระบุ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผลตอบแทน
1 ปี >=
3 ปี >=
5 ปี >=
Rating
ผลตอบแทน
น้อย  มาก
ค่าใช้จ่าย
น้อย  มาก
 

ผลการค้นหากองทุน

ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเดลี่
11.9999 (0.0009%) ONEAM 2
0.08 0.28 0.60 1.22 1.39 1.80 1.96
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
11.2247 (0.0154%) ONEAM 6
4.29 4.62 7.25 14.65 3.40 3.35 2.44
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
11.7726 (0.0007%) ONEAM 3
0.07 0.28 0.57 1.23 1.52 1.85 2.05
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์
15.1222 (-%) ONEAM 4
0.80 0.07 0.95 -2.47 3.62 3.79 4.60
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล เฟล็กซิเบิล ฟันด์
14.3779 (-%) ONEAM 4
0.65 0.58 2.01 1.62 3.23 3.70 4.46
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
60.1627 (0.4634%) ONEAM 6
7.87 7.04 10.46 18.88 6.44 11.54 15.30
18/9/2560
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
12.2279 (0.1105%) ONEAM 6
6.19 3.70 4.77 13.66 1.49 4.08 -
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M1
11.6703 (-%) ONEAM 4
0.13 0.40 0.78 1.54 1.85 2.29 -
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2
11.6398 (-%) ONEAM 4
0.18 0.43 0.80 1.56 1.78 2.27 -
18/9/2560
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3
11.9110 (-%) ONEAM 4
0.16 0.44 0.84 1.53 1.92 2.48 -
18/9/2560
; ;