ค้นหากองทุนรวม (Scan Mutual Fund)

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหากองทุนรวม

กองทุนรวม
เปิด ปิด ETFS
บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุน
ประเภทกองทุนรวม
ความเสี่ยง
การจ่ายปันผล
จ่าย ไม่จ่าย ไม่ระบุ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผลตอบแทน
1 ปี >=
3 ปี >=
5 ปี >=
Rating
ผลตอบแทน
น้อย  มาก
ค่าใช้จ่าย
น้อย  มาก
 

ผลการค้นหากองทุน

ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเดลี่
12.0462 (0.0003%) ONEAM 2
0.07 0.23 0.46 1.08 1.24 1.64 1.95
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
10.5800 (0.0199%) ONEAM 6
-5.49 -1.89 4.44 9.23 3.26 2.58 1.74
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
11.8094 (0.0002%) ONEAM 3
0.07 0.19 0.38 0.97 1.28 1.68 2.01
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์
14.9291 (-%) ONEAM 4
-0.37 -0.89 -0.32 0.30 1.74 3.48 4.52
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
13.8824 (-%) ONEAM 4
-0.79 -0.99 -0.28 1.55 2.16 3.44 4.55
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
66.5067 (0.1774%) ONEAM 6
-1.69 8.53 19.96 22.29 9.00 7.97 13.90
21/2/2561
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
12.3288 (0.1738%) ONEAM 6
0.00 0.00 8.11 4.40 -0.34 -1.29 -
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M1
11.7570 (-%) ONEAM 4
0.22 0.46 0.88 1.66 1.66 2.13 -
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2
11.7132 (-%) ONEAM 4
0.15 0.41 0.81 1.59 1.71 2.15 -
21/2/2561
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3
11.9931 (-%) ONEAM 4
0.14 0.43 0.85 1.66 1.85 2.31 2.53
21/2/2561
; ;