ค้นหากองทุนรวม (Scan Mutual Fund)

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหากองทุนรวม

กองทุนรวม
เปิด ปิด ETFS
บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุน
ประเภทกองทุนรวม
ความเสี่ยง
การจ่ายปันผล
จ่าย ไม่จ่าย ไม่ระบุ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผลตอบแทน
1 ปี >=
3 ปี >=
5 ปี >=
Rating
ผลตอบแทน
น้อย  มาก
ค่าใช้จ่าย
น้อย  มาก
 

ผลการค้นหากองทุน

ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเดลี่
12.0193 (0.0004%) ONEAM 2
0.08 0.23 0.54 1.17 1.34 1.74 1.95
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
11.6035 (0.1187%) ONEAM 6
1.49 4.19 8.63 15.21 5.37 4.14 1.38
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
11.7879 (0.0004%) ONEAM 3
0.06 0.19 0.50 1.09 1.46 1.78 2.01
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์
15.0652 (-%) ONEAM 4
0.67 0.90 0.10 -1.45 3.15 3.66 5.13
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล เฟล็กซิเบิล ฟันด์
14.3486 (-%) ONEAM 4
0.26 0.75 1.25 2.22 3.02 3.54 4.41
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
62.0385 (-0.1120%) ONEAM 6
-0.83 9.78 10.42 18.22 7.63 10.99 12.92
23/11/2560
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
12.2606 (-0.0282%) ONEAM 6
-1.79 5.31 2.41 12.86 1.28 3.72 -
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M1
11.7112 (-%) ONEAM 4
0.15 0.41 0.81 1.57 1.79 2.24 -
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2
11.6655 (-%) ONEAM 4
0.15 0.40 0.83 1.56 1.79 2.23 -
23/11/2560
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3
11.9418 (-%) ONEAM 4
0.21 0.42 0.85 1.65 1.94 2.39 2.53
23/11/2560
; ;